PREVIOUS-SLIDE   NEXT-SLIDE


29 - Hybrid: Smallwhite × SmYellow (Cypripedium × andrewsii nm.andrewsii) - CLUMP