PREVIOUS-SLIDE   NEXT-SLIDE


27 - Hybrid: Smallwhite × SmYellow (Cypripedium × andrewsii nm.andrewsii) - DOUBLE